referencie

externé zabezpečenie manažovania, administrácie a monitoringu projektov:

  • Obec Hrnčiarska Ves
  • Obec Veľká Ves
  • Základná škola s materskou školou, Cinobaňa
  • KVOZ Láčho Drom
  • INT – COR spol. s r.o.

vlastné projekty
názov projektu: Pracuj doma! Integrovaný trh práce a program sprostredkovania vzdelávania
hlavný partner: Obchodná a priemyselná komora v Egri
partneri:

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári
SOPK Banskobystrická obchodná komora
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote
Obec Jesenské

doba realizácie: 01.11.2012 – 31.10.2013
zdroje financovania: Európsky fond regionálneho rozvoja
cieľ: zníženie negatívnych vplyvov migračných procesov v prihraničnej oblasti a zastavenie klesajúcej ekonomiky a hospodárskeho rozvoja pomocou aplikácií efektívnych nástrojov trhu práce
cieľová skupina: nezamestnaní a kvalifikovaná pracovná sila, ktorá migruje na západ alebo do zahraničia
hlavné aktivity projektu:


1. vytvorenie databázy s počtami obyvateľov a migrácie
2. vytvorenie databázy trhu práce
3. vytvorenie databázy ekonomických aktivít
4. vytvorenie databázy vzdelávania dospelých
5. vytvorenie rozvojových plánov
6. vytvorenie slovensko – maďarskej web stránky
7. vytvorenie paktu zamestnanosti

fotogaléria

názov projektu: Rozšírenie medzinárodnej siete rozvoj riadenia projektov
hlavný partner: Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Györ
partneri:

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári
Regionálne poradenské a informačné centrum Dunajská Streda
Regionálne poradenské a informačné centrum Komárno
ALFA PUBLIC
Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvany

doba realizácie: 01.10.2012 – 30.09.2013
zdroje financovania: Európsky fond regionálneho rozvoja
cieľ: zvýšenie kapacít v oblasti projektového plánovania a projektového riadenia pre mimovládne organizácie
cieľová skupina: mimovládne organizácie
hlavné aktivity projektu:

1. vytvorenie partnerstva
2. aktualizovanie metodiky
3. rozvoj softwaru
4. dotazníkový prieskum
5. kurzy pre mimovládne organizácie

fotogaléria

názov projektu: Centrum neformálneho vzdelávania
doba realizácie: 10/2009 – 04/2011
zdroje financovania: finančný mechanizmus EHP a nórsky finančný mechanizmus
cieľ: podpora rozvoja celoživotného vzdelávania v okrese Poltár
cieľová skupina: nezamestnaní, absolventi škôl, verejná správa, malí a strední podnikatelia a ďalší zamestnávatelia
hlavné aktivity projektu:

1. zriadenie centra neformálneho vzdelávania
2. prieskum potrieb v oblasti celoživotného vzdelávania
3. výmena skúseností s nórskym partnerom
4. príprava modulov zodpovedajúcich aktuálnym požiadavkám trhu
5. realizácia vzdelávacích modulov
6. poradenstvo v oblasti celoživotného vzdelávania a zamestnanosti
7. osveta celoživotného vzdelávania

fotogaléria

názov projektu: Podnikanie – nová šanca pre ženy
doba realizácie: 09/2006 – 12/2007
zdroje financovania: Európsky sociálny fond
cieľ: posilnenie postavenia žien a osôb s rodinnými povinnosťami na trhu práce prostredníctvom motivácie a facilitácie cieľovej skupiny a zvýšením odborných zručností v oblasti podnikania
cieľová skupina: ženy a osoby s rodinnými povinnosťami
hlavné aktivity projektu:

1. motivačný kurz
2. kurz Základy podnikania
3. skupinové a kariérne poradenstvo
4. kurz Základy práce s PC
5. špecifické doplnkové moduly podnikania
6. podnikateľské poradenstvo
7. akreditácia modulov podnikateľského kurzu a spracovanie metodiky a manuálu pre oblasť podnikania

fotogaléria

názov projektu: Poradensko – vzdelávací program pre osoby prvý krát vstupujúce na trh práce
doba realizácie: 02/2005 – 07/2006
zdroje financovania: Európsky sociálny fond
cieľ: uľahčenie začlenenia uchádzačom o zamestnanie na trh práce v súlade s požiadavkami zamestnávateľov
cieľová skupina: osoby vstupujúce prvý krát na trh práce
hlavné aktivity projektu:

1. vyhľadávanie pracovných miest na internete
2. prieskum potrieb zamestnávateľov
3. skupinové a individuálne poradenstvo
4. doplnkové kurzy


názov projektu: Partnerstvo sociálnej inklúzie v okrese Poltár
doba realizácie: 11/2004 – 11/2006
zdroje financovania: Európsky sociálny fond
cieľ: facilitácia skupín ohrozených a postihnutých sociálnym vylúčením pri vstupe na trh práce prostredníctvom poradenstva, aktivizácie komunít, vypracovania akčného plánu zamestnanosti okresu Poltár a aktívnej činnosti partnerstva ako novej organizácie v regióne
cieľová skupina: znevýhodnení uchádzači o zamestnanie
hlavné aktivity projektu:

1. školenie komunitných konzultantov
2. práca komunitných konzultantov
3. vypracovanie akčného plánu zamestnanosti
4. vypracovanie stratégie rozvoja partnerstva sociálnej inklúzie
5. organizovanie regionálnych workshopov
6. monitoring mikroprojektov

fotogaléria

názov projektu: Centrum rozvoja zamestnanosti
doba realizácie: 11/2003 – 09/2004
zdroje financovania: PHARE
cieľ: aktivizácia a príprava nezamestnaných na podnikanie v oblasti remesiel prostredníctvom mikroinkubátora
cieľová skupina: nezamestnaní starší ako 40 rokov a s dobou nezamestnanosti viac ako 6 mesiacov
hlavné aktivity projektu:

1. zriadenie mikroinkubátora
2. skupinové poradenstvo
3. experimentálny rekvalifikačný kurz zameraný na výrobu prúteného nábytku, drevených hračiek a stolárskej výroby
4. individuálne poradenstvo


názov projektu: Absolventská prax – prevencia pred dlhodobou nezamestnanosťou
doba realizácie: 05/2003 – 10/2003
zdroje financovania: PHARE
cieľ: uľahčenie nezamestnaným absolventom začlenenia sa do pracovného procesu, prípadne pri hľadaní uplatnenia sa aj v podnikateľskej sfére
cieľová skupina: nezamestnaní absolventi
hlavné aktivity projektu:

1. motivačný kurz
2. nadviazanie kontaktov so zamestnávateľmi, dotazníky potrieb a požiadaviek zamestnávateľov
3. počítačový kurz a doplnkové kurzy
4. absolventská prax


participácia na zahraničných projektoch

názov projektu: The Transfer of Knowledges of the European Union in Active Policy of the Labour Market
realizátor: Euro-Projektservis, s.r.o., Slovakia
partner: CilaGROUP, Ireland
doba realizácie: 02/2005 – 03/2005
podporný program: Leonardo da Vinci
cieľ: podpora profesionálnej erudovanosti odborných konzultantov a školiteľov

názov projektu: Language Learning Ware
realizátor: Gruppo Lingua +, Italy
partneri:

American University in Bulgaria
LCCI, Italy
Postigo Ponce, Spain
Mondo Consulting & Training, Romania
Euro-Projektservis, s.r.o., Slovakia

doba realizácie: 09/2002 – 06/2006
podporný program: Grundtvig
cieľ: preskúmanie a prediskutovanie postojov a myšlienok zúčastnených partnerov v etape plánovania didaktiky výučby cudzieho jazyka a vyučovacieho systému